17-12-2017

Електротехніка /В. Коруд/.djvu

Електротехніка: Підручник / За заг. ред. В. І. Коруда. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Львів: "Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В. М. Піча, 2005. - 447 с.

У навчальному посібнику, написаному відповідно до програм підготовки спеціалістів, бакалаврів і магістрів, подано основні поняття електротех-ніки. Розглянуто основні теорії електричних і магнітних кіл, а також перехідні процеси та нелінійні кола. Описано будову та роботу електрич-них машин змінного та постійного струму, наведено поняття електроприводу, електропостачання та електробезпеки.
Навчальний посібник містить приклад розв'язку задач, запитання для самоперевірки, задачі для самоопрацювання.
Призначено для студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

Читати

Роздрукувати