25-2-2021

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ ЗА 2020 РІК

 1. Загальна характеристика закладу освіти

Центр є державним закладом професійної (професійно-технічної) освіти, який надає освітні послуги дорослим громадянам. Починаючи з 2008 року Центр здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за 34 ліцензованими професіями, а також навчання на курсах цільового призначення під замовлення роботодавців за більш ніж 20-ма напрямами.

Заклад освіти включає мережу навчальних корпусів, які знаходяться в місті Дергачі Харківської області, а саме: адміністративно-навчальний корпус, загальною площею  - 2,6 тис. м2; навчально-виробничі та навчально – фермерські майстерні, загальною площею – 10,2 тис. м2; навчальний корпус загальною площею 5365,8 м2, навчально-виробничий комплекс (гуртожиток на 24 ліжко/місць), загальною площею - 1,9 тис. м2.

У постійному користуванні Центру перебувають земельні ділянки загальною площею 114,88 га, з них: 101,88 га – для ведення підсобного господарства, а 13,00 га – землі іншого призначення.

Освітніми послугами Центру охоплені особи з числа незайнятого населення, професія яких стала неактуальною на ринку праці, які потребують підвищення кваліфікації або ж здобуття нової професії.  Щороку понад 6 тис. безробітних проходять навчання саме в Центрі, де забезпечується гарантовано високий рівень формування професійних компетентностей за професіями металообробної промисловості, сфери послуг, будівельного, сільськогосподарського напрямів, легкої промисловості, ресторанно-готельного бізнесу тощо.

Слухачами Центру є громадяни, зараховані на навчання за направленнями центрів зайнятості, а також особи, які навчаються за кошти підприємств, установ та організацій або за власні.

Навчання організовується як за груповою, так і, на замовлення роботодавців, за індивідуальною формами навчання, яке проходить на робочих місцях підприємств, установ, організацій з використанням елементів дуальної форми навчання.

 З метою забезпечення доступності та ефективності професійного навчання для дорослого населення у навчальний процес широко впроваджуються сучасні інноваційні технології та методики. Заклад освіти знаходиться у постійному пошуку таких інновацій та докладає усіх зусиль для їх впровадження.

Окрім цього, Центр тісно співпрацює з понад 500 роботодавцями. У закладі діють такі органи стратегічного управління з числа роботодавців, як Дорадчий комітет та Консультативні ради за професіями. Основні питання, які розглядалися на засіданнях Координаційної ради такі:

 • прогнозування потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках відповідної кваліфікації;
 • участь у розробці змістовного компоненту професійної освіти кваліфікованих робітників за професіями;
 • надання пропозицій щодо адаптації робочих навчальних планів і програм до вимог сучасного виробництва;
 • організація та проходження на базі підприємств підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників Центру;
 • сприяння проходженню виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах, організаціях та працевлаштуванню слухачів;
 • здійснення моніторингу якості підготовки кваліфікованих робітників.

1.1 Аналіз виконання завдань за 2020 рік

Основними пріоритетними завданнями у 2020 році педагогічного колективу були:

 • реалізація Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013;
 • здійснення професійної підготовки за ліцензованими професіями відповідно до Законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про зайнятість населення», Стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, Державних стандартів професійно-технічної освіти;
 • надання якісних освітніх послуг безробітним, роботодавцям, фізичним особам, об’єднаним територіальним громадам;
 • ліцензування нових професій з урахуванням тенденцій ринку праці;
 • упровадження в освітній процес сучасних педагогічних та виробничих технологій, технологій освіти дорослого населення, досвіду роботи інших закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 • активізація роботи щодо впровадження в освітній процес елементів дуального навчання, розширення переліку соціальних партнерів – роботодавців, які забезпечують виробничу базу для навчання;
 • активізація співпраці з роботодавцями за галузевим спрямуванням щодо підвищення якості навчання безробітних, забезпечення їх місцями проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування;
 • підвищення рівня професіоналізму педагогічних працівників шляхом організації їх підвищення кваліфікації та стажування на виробництві;
 • впровадження в освітній процес елементів дистанційного навчання;
 • налагодження зв’язків та подальша співпраця з науковими, науково-методичними установами і організаціями, іншими закладами освіти, навчально-методичними центрами, інформаційними установами України та області з питань удосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації слухачів, обміну передовим педагогічним та виробничим досвідом;
 • проведення роботи щодо професійної орієнтації, психологічної підтримки безробітних, в тому числі учасників АТО, ВПО та членів їх сімей, їх соціальної адаптації, професійного самовизначення і реалізації, забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці;
 • залучення додаткових джерел фінансування, зокрема за рахунок місцевих бюджетів, розширення переліку надання платних послуг за рахунок професійного навчання працівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб відповідно до укладених договорів; організація професійного навчання осіб з інвалідністю за рахунок коштів Харківського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів з метою їх адаптації на ринку праці.
 • створення позитивного іміджу Центру як сучасного закладу професійної (професійно-технічної) освіти дорослого населення, розширення можливостей міжнародної співпраці тощо.

 

Основними досягненнями закладу професійної (професійно-технічної) освіти є:

 • протягом звітного періоду Центром отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з професії: Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподар-ського) виробництва».
 • розширено перелік платних освітніх послуг, що надало змогу задовольнити потребу в навчанні робітничих кадрів підприємств регіону та України;
 • збільшено чисельність штатних викладачів та майстрів в/н, що дозволило закладу зменшити кількість педагогічних працівників, які були залучені до освітнього процесу на умовах договорів цивільно-правового характеру;
 • оновлено підходи до управління надання освітньої послуги та залучення інших джерел фінансування. Впроваджено принцип мобільності та доступності освіти. Так, забезпечено задоволення потреб в навчанні та підвищенні кваліфікації різнопланових груп населення за місцем їх проживання на вимоги ОТГ, організацій, установ, підприємств.

 

Впровадження інноваційних форм та методів навчання, сучасних педагогічних та виробничих технологій в освітній процес.

При проведенні навчання в Центрі значна увага приділяється впровадженню в освітній процес цифрових та медіа- технологій.

Викладачами та майстрами виробничого навчання проводиться робота щодо розроблення електронних навчальних комплексів з предметів загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки за різними професіями, які містять: конспекти лекцій, дидактичні матеріали для проведення занять, робочі зошити, схеми, альбоми креслень, різнорівневі тестові завдання, відеоматеріали, мультимедійні презентації тощо.

Педагогічні працівники проводять активну роботу щодо використання в освітньому процесі хмарних технологій, а саме: Googlе Диск, Microsoft OneDrive тощо.

При вивченні предмета професійно-теоретичної підготовки «Охорона праці» за різними професіями слухачі мають можливість вивчати матеріал, розміщений на персональному сайті викладача.

Слухачі, які навчаються за професією «Оператор верстатів з програмним керуванням» при вивченні предмета «Читання креслень» використовують програмний комплекс САПР SOLID WORKS.

Для розрахунку будівельних матеріалів під час навчання за професіями будівельного профілю слухачі користуються програмами, що працюють в  он-лайн режимі: «І Калькулятор КНАУФ», «ІІ Навигатор-калькулятор КНАУФ».

Підвищення ефективності навчання за професіями: «Оператор верстатів з програмним керуванням», «Налагоджувальник верстатів та маніпуляторів з програмним керуванням» досягається за рахунок використання симуляторів верстатів з ПК, прикладного програмного забезпечення: GE FANUC MANUAL GUIDE, EMCO NC32; SS CNC; SOLID Works; SOLID Cam.

Значна кількість теоретичних занять на курсах цільового призначення за різними напрямами проводиться он-лайн за допомогою програми Skype та відео-матеріалів з відповідних навчальних предметів.

Широко використовуються в освітньому процесі майстрами виробничого навчання з професій будівельного профілю сучасні виробничі технології та будівельні матеріали ТМ Ceresit, Компанії «Хенкель-Баутехнік» (Україна), Компанії KNAUF, Компанії «Siniat».

 1. Стан виконання обсягів професійно-технічного навчання за 2020 рік

Контингент слухачів Центру формується із числа дорослого незайнятого населення, які мають базову, повну загальну середню освіти, вищу та неповну вищу освіту за направленнями центрів зайнятості, а також з числа слухачів, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб.

Формування та наповнення навчальних груп слухачами з числа безробітних здійснювалось у відповідності до механізму взаємодії регіональних і базових центрів зайнятості з Центром та з урахуванням вимог роботодавців.

Протягом 2020 року професійно-технічне навчання та перепідготовка здійснювалось за 29 професіями за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти юридичних і фізичних осіб. За кошти фізичних та юридичних осіб пройшли навчання 794 осіб, з них 37 особи здобули робітничу кваліфікацію. За кошти Фонду – 7370 осіб (772 осіб – професійно-технічне навчання) із них:

 • з інших регіонів – 14 осіб;
 • ВПО (внутрішньо переміщені особи) – 62 осіб;
 • учасники АТО – 71 особа;
 • інвалідів – 136 осіб.

Крім того, на курсах цільового призначення навчалися – 6598 особа.

Аналіз виконання обсягів професійно-технічного навчання за видами підготовки у розрізі професій та напрямів навчання з урахуванням осіб з інших регіонів, фактичною чисельності осіб відповідно до ліцензованих обсягів за 2020 рік наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Аналіз виконання обсягів професійного навчання у 2020 році за видами підготовки у розрізі професій та напрямів навчання з урахуванням осіб з інших регіонів, фактичної чисельності осіб відповідно до ліцензованих обсягів

 1. Стан працевлаштування безробітних, які пройшли навчання в Центрі протягом 2020 року

За звітний період у Центрі завершили навчання 6955 осіб з числа безробітних: професійне навчання пройшли 447 осіб (434 осіб – по Харківській області; 13 особи – з інших областей); курси цільового призначення –  6508 осіб.

Відсоток працевлаштованих з числа безробітних Харківського регіону, які проходили навчання за професіями – 87,3%, в цілому з урахуванням безробітних інших регіонів – 84,8%. Відсоток працевлаштованих випускників з числа безробітних Харківського регіону, які проходили підвищення кваліфікації за компетенціями (КЦП) складає 95,7%.

Чисельність  працевлаштованих  слухачів  у 2020 році  наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

 1. Забезпечення організації освітнього процесу у 2020 році

У звітному році в Центрі здійснювалось професійне навчання на базі Центру за 29 робітничими професіями для різних галузей економіки:

 • сфера послуг (перукар (перукар-модельєр), манікюрник, педикюрник, косметик, покоївка, адміністратор, манікюрник; педикюрник);  
 • легка промисловість (швачка, кравець, в’язальник трикотажних виробів та полотна);
 • громадське харчування (кухар);
 • сільське господарство (виноградар, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, плодоовочівник);
 • будівельна сфера (маляр, штукатур, лицювальник-плиточник, монтажник гіпсокартонних конструкцій, муляр);
 • сфера зварювального виробництва (електрозварник ручного зварювання);
 • сфера машинобудування (токар, фрезерувальник, верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуванням, налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням, слюсар-ремонтник, машиніст крана (кранівник);
 • сфера обслуговування (касир торговельного залу, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення).

Для забезпечення  професійної підготовки  центром розроблені комплекти навчально-програмної документації за всіма професіями  відповідно до вимог Стандартів професійної (професійно-технічної) освіти/Державних стандартів професійно-технічної освіти. Усі робочі навчальні плани і програми погоджені з підприємствами-замовниками робітничих кадрів та НМЦ ПТО у Харківській області і затверджені Департаментом науки і освіти ХОДА з урахуванням регіонального компоненту. Зміст робочих навчальних планів і програм відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик.

 

Протягом 2020 року в Центрі продовжувалась робота щодо отримання ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професіями, які затребувані на ринку праці.

Станом на 01.01.2021  року  Центр  має ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за 34 професіями.

Протягом звітного періоду  отримано ліцензії за професією (8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, категорії А2, В1 за видом професійної підготовки: підвищення кваліфікації.

За період 2015-2020 років Центром було отримано ліцензії за 15 професіями:   у  2015 році – 6, у 2018 році – 5,  у 2019 році – 4. Перелік ліцензованих професій визначався Центром за результатами моніторингу регіонального ринку праці. На 2021 рік заплановано ліцензування 4-х професій (див. табл. 3).

Перелік професій, ліцензованих протягом 2015-2020 років наведений в таблиці 3.

Таблиця 3

Протягом 2020 року в Центрі проводилась активна робота щодо:

 • впровадження в освітній процес цифрових та медіа- технологій, елементів дуального та дистанційного навчання;
 • наповнення електронної бібліотеки;
 • оновлення змістовного компоненту освіти;
 • організації контролю за якістю навчання;
 • проведення заходів профорієнтаційного спрямування тощо.

Так, педагогічний колектив Центру постійно впроваджує в освітній процес цифрові технології при засвоєнні слухачами нових знань, при організації самостійної роботи, здійсненні контролю знань, консультуванні, з використанням таких складових як: електронні навчальні матеріали, мультимедійні презентації, відео- та аудіо- матеріали, електронні тестові завдання, хмарні технології, консультування в чаті.

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 956 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641» та від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з метою дотримання протиепідемічних заходів, а також забезпечення виконання навчальних планів і програм в повному обсязі Харківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (далі – Центр) впроваджує в освітній процес цифрові технології, зокрема  навчання з використанням елементів дистанційних технологій.

Якість освітнього процесу в дистанційному та он-лайн режимі забезпечується викладачами Центру за допомогою програми Skype, Google-сервісів.

За період січень-грудень 2020 року в Харківському центрі ПТО ДСЗ навчання з використанням елементів дистанційних технологій пройшли 5182 особи, в т ч.:

– курси цільового призначення – 4945 осіб;

– навчання за професіями – 237 осіб.

Разом з тим, протягом 2020 року в Центрі в навчальних групах за професіями «Кухар», «Верстатник широкого профілю», «Машиніст крана (кранівник)», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва», «Оператор верстатів з програмним керуванням» та «Слюсар-ремонтник» проходило навчання з використанням матеріально-технічної бази роботодавців – замовників робітничих кадрів. Перелік підприємств, організацій, які стали базовими для Центру в підготовці кваліфікованих кадрів із застосуванням елементів дуальної форми навчання за 2020 рік наведений у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

          У 2020 році проведено  роботу з розробки  комплекту контрольно-оціночних матеріалів для підтвердження  кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за професією «Оператор верстатів з програмним  керуванням»  2, 3, 4, 5 розряду. Контрольно-оціночні матеріали містять: анкету самооцінювання, перелік засобів вимірювання, критерії оцінювання результатів неформального професійного навчання за  професією: екзаменаційні білети для усного іспиту, комплексні тестові завдання з оцінювання виду роботи  (основної трудової функції), комплексне практичне завдання (пробна робота) – оцінка продукту діяльності.

Робота щодо розробки критеріїв оцінювання триває та запланована на 2021 рік.

З метою забезпечення гарантовано високого рівня знань за професіями, методичними комісіями протягом року здійснювалась адаптація навчальних планів і програм до конкретних вимог сучасного виробництва, своєчасно вносились зміни та доповнення. Державна кваліфікаційна атестація  проводилась відповідно до вимог «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту». Для проведення ДКА у Центрі на 2020 рік були створені 28 державних кваліфікаційних комісій, головами комісій призначені представники роботодавців або замовника підготовки кваліфікованих робітників. Склад державних кваліфікаційних комісій погоджений з Департаментом науки і освіти ХОДА, як цього вимагає пункт 6 вищезазначеного Положення.

Бібліотечний фонд центру налічує 2540 примірників навчальної літератури, забезпеченість підручниками професійно-теоретичної підготовки становить 64% від загальної потреби. В наявності є 10 прикладних комп’ютерних програм, які впроваджені і активно використовуються в навчальному процесі. Рівень інформатизації в центрі  достатній.

Відсоток забезпечення предметів професійно-теоретичної підготовки підручниками та навчальними посібниками від їх загальної потреби поданий в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

     Навчально-методична діяльність педагогічного колективу Центру здійснюється на підставі «Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти», іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України та згідно з розділом річного плану роботи ЦЕНТР з метою удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників, підвищення ефективності навчально-виробничого процесу, своєчасного виконання навчальних планів та програм. Плани роботи педагогічної ради та методичних комісій відповідають річному плану роботи центру, узгоджені та затвердженні заступником директора з НМР і є актуальними для вирішення сучасних проблем професійно-технічної освіти у навчальному закладі. Педагогічна рада створюється кожного року, її склад затверджується наказом директора у січні місяці. З розглянутих питань приймаються рішення, а з окремих видаються накази.

Згідно плану роботи ЦЕНТР на 2020 рік проведено 20 засідань педагогічної ради, на яких були розглянуті наступні питання:

 • аналіз роботи за 2019 рік та завдання педагогічного колективу на 2020 рік;
 • затвердження річного плану роботи Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості на 2020 рік;
 • організація методичної на 2020 рік;
 • вимоги до сучасного уроку;
 • значення індивідуальної методичної роботи педагогічного працівника для підвищення якості підготовки робітників;
 • проведення навчальних занять з елементами дистанційних технологій;
 • паспорт комплексного забезпечення майстерні;
 • проектна діяльність Харківського центру ПТО ДСЗ;
 • цифрові грамотність педагогічних працівників та адміністрації Харківського центру ПТО ДСЗ;
 • удосконалення форм і методів роботи зі слухачами;
 • аналіз здійснення внутрішнього контрою за 2020 рік.

Протягом року педагогічний колектив працював над єдиною науково-методичною  темою: «Діджиталізація освітнього простору як засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників у ЦЕНТР».

В межах здійснення внутрішнього контролю за якістю навчання, вивчення професійного рівня педагогічних працівників, їх методики роботи, протягом року проводилось відвідування уроків адміністрацією Центру та методистами.

З метою обміну досвідом організовано взаємовідвідування уроків викладачами і майстрами виробничого навчання.

Педагогічними працівниками ЦЕНТР у 2020 році підготовлені та проведені  відкриті уроки:

- урок за професією «слюсар-ремонтник»  з предмета: «Основи слюсарної справи» на тему: «Нарізування різьби»  (викладач Цевменко В.М.);

- урок на тему: «Щорічна основна та додаткова відпустки» (викладач Бабаєва І.В.)

- урок виробничого навчання  за професією «маляр» на тему: «Приготування та нанесення водоемульсійних фарб вручну та механізованим способом» (майстер виробничого навчання Бутенко Н.В.);

- бінарний урок в рамках реалізації проекту UA-KHVOCENTR за професією «тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва». з предмета «Сільськогосподарські машини» на тему: «Грунтообробні машини і знаряддя для основного і поверхневого обробку грунту» (майстер виробничого навчання Бабаєв В.В.);

- урок за професією «монтажник гіпсокартонних конструкцій» з предмета «охорона праці» на тему: «Правила життя та роботи в умовах пандемії».(викладач Косовічева Н.В.);

- урок виробничого навчання за професією «манікюрник» на тему: Виконання європейського манікюру у технологічній послідовності». (майстер виробничого навчання Кудря О.В.);

Також педагогічними працівниками були проведені наступні майстер-класи:

 1. Майстер-клас з використання в навчальному процесі сучасного обладнання 3D принтера та лазерного гравера   (майстер виробничого навчання Ямников П.О.).
 2. Майстер-клас на тему: «Утеплення помешкання зовні пінопластом» (майстер виробничого навчання Горяінов С.В.)
 3. Майстер-клас на тему «Декоративна цегла з гіпсокартону під старовину» (майстер виробничого навчання Соколов О.В.)

Протягом 2020 року педагогічні працівники  брали активну участь у онлайн-курсах, вебінарах, конференціях:

В рамках сприяння реформи професійно-технічної освіти за підтримки Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) педагогічні працівники Центру пройшли курс "Цифрові навички для освітян". Заняття проходили в онлайн-форматі. Сертифікати про проходження курсу отримали 49 осіб.

 

Майстер виробничого навчання Балик С.Є:

- Навчання на дистанційних курсах Prometheus; Формування навичок роботи з офісними програмами MsWorld, Ms Excel через дистанційне проходження курсу:  «Word та Excel: інструменти і лайфхаки»; Курси проекту «IT- Literacy»;

         - навчання щодо використання платформи «moodle» для дистанційного навчання;

            - участь у вебінарі «Друге дихання» в дистанційному навчанні: узагальнення та нові ідеї»;

 

Викладач Донець Т.О.:

         - участь у вебінарі «Створення власного бренду у фешен-індустрії»;

         - участь у науково-дослідній роботі (проходження опитувань щодо визначення рівня цифрової компетентності педагога ХЦ ПТО ДСЗ);

            - навчання на дистанційних курсах  «Word та Excel: інструменти і лайфхаки» Prometheus;  "Цифрові навички для освітян" проект «IT- Literacy»

 

Викладач Бабич Т.П:

- Формування навичок роботи з офісними програмами MsWorld, Ms Excel через дистанційне проходження курсу:  «Word та Excel: інструменти і лайфхаки», «Медіаграмотність для освітян», «Машине навчання» на платформі Prometheus;

- «Цифрова грамотність державних службовців 1.0. на базі інструментів Google» та «Онлайн сервіси для вчителів на платформі Дія HTML&CSSта Комп’ютерна графіка Основи на платформі Stepik.org

 

Викладач Гриб С.В.:

- Участь у науково-дослідній роботі (проходження опитувань щодо визначення рівня цифрової компетентності педагога ХЦ ПТО ДСЗ)

Марафон «Створи дистанційний курс»;

- дистанційні курси НТУ «ХПІ»(17.05.2020 – 21.05.2020 рр.,    Сертифікат);

- проходження партнерського курсу «10 кроків для початку власної справи» в Національній онлайн школі для підприємців (Сертифікат від 12.06.2020 р.)

- навчання через відкритий онлайн-курс «СУПРОВІД ПРОЕКТІВ для Програми «ЕНЕРГОДІМ» (Сертифікат від 08.09.2020 р.)

-  участь у вебінарі ДНУ УкрІНТЕІ«Розробка бізнес-плану з комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності. Взаємодія з потенційними інвесторами» (Сертифікат від 30.09.2020р.)

- учать у проекті «IT- Literacy»: початковий курс Сертифікат,листопад 2020)

- участь в online-конференції за підсумками реалізації проекту «Серія online-семінарів «Успішні фахівці-масажисти  - реалізація права на працю шляхом започаткування власної справи» (15.12.2020 р.)

 

Викладач  Тесленко Д.О. :

- Формування навичок роботи з офісними програмами Ms World, Ms Excel через дистанційне проходження курсу;

- участь у вебінарі на тему: «Онлайн-тести як інструмент перевірки знань в умовах дистанційного та стаціонарного навчання. Як зробити свої тести надсучасними»;

- участь у вебінарі на тему: «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять»;

- участь у вебінарі на тему: «Використання можливостей «На Урок» для дистанційного навчання»;

- участь у вебінарі на тему: «Використання онлайн-тестів для організації дистанційного навчання в умовах карантину»;

- участь у вебінарі на тему: «Організація навчання та дозвілля під час карантину: корисні матеріали на допомогу педагогу».

- участь у вебінарі на тему: «Як зберегти психічне здоров'я в умовах соціальної ізоляції»

- участь у вебінаі на тему: «Педагогічні підходи в роботі з дитиною-шульгою»;

- участь у вебінарі на тему: «З чого розпочати дистанційне навчання. Найпростіші онлайн-сервіси та покрокова інструкція»

- участь у вебінарі  на тему: «Форми та методи подання матеріалу в умовах дистанційного навчання»;

- Дистанційні  курси  Prometheus:

«Критичне мислення для освітян», «Взаємодія органів державної влади з громадськістю», «Медіаграмотність, практичні навички», «Короновірусна інвекція, факти проти паніки», «Культура та політика: багатозначність (взаємо) зв’язків», «Вступ до корупційного права», «Боротьба з корупцією», «Підготовка та впровадження проектів розвитку громад», «Word та Exel: інструменти і лайдаки»є.

 

Викладач  Рибкіна О.В. :

- участь у вебінарі на тему: Самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти;

- участь у вебінарі на тему: Особистий професійний блог вчителя: дизайн, контент, просування;

- участь у вебінарі на тему: Яких заходів має вжити роботодавець під час епідемії короновірусної інфекції (MCFR цифрове видавництво);

- участь у вебінар на тему: Віихід з карантину: як вивести працвника на робочі місця. (MCFR цифрове видавництво);

- участь у вебінарі на тему: підвищуємо кваліфікацію онлайн (організатор MCFR Цифрове видавництво);

- участь у вебінарі на тему: «Скринкасти, або форми і методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного навчання»;

- участьу вебінарі на тему: Як забезпечити пожежну безпеку та цивільний захист на підприємстві у період надзвичайної ситуації та карантину  (організатор MCFR Цифрове видавництво);

- участь у вебінарі на тему: Як в умовах карантину організувати безпечну роботу працівників, яких не можна перевести на роботу у віддаленому режимі  (організатор MCFR Цифрове видавництво).

 

Викладач Федюк Н.І.:

- Формування навичок   роботи з офісними програмами Ms   World, Ms Excel   через дистанційне  проходження курсу: «Word Excel: інструменти і лайфхаки»

-  Дистанційні  курси  Prometheus  «Медіаграмотність для освітян».

 

Викладач Паршакова О.М:

- Формування навичок роботи з офісними програмами Ms World, Ms Excel через дистанційне проходження курсу:  «Word та Excel: інструменти і лайфхаки».

 

Викладач Курисько О.В.:

- Участь у Веб-конференції на тему: «Кругла методика. Віртуальний круг: фасилітація он-лайн»;

- участь у Веб-конференції на тему: «Особистий професійний блог вчителя: дизайн, контент, просування».;

-  курси «Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів»;

- участь у Веб-конференції на тему: «Мислення логічне, креативне, критичне»;

- участь у Веб-конференції на тему: «Сучасний урок у пошуках натхнення»;

- участь у Веб-конференції на тему: «Ігрові онлайн ресурси в дистанційному навчанні: граючись навчаємо».

 

Викладач Косовічева Н.В.:

- Навчання на дистанційному курсі  Prometheus «Захист прав людей з інвалідністю»;

- навчання на дистанційному курсі  Prometheus  «Візуалізація даних»;

- навчання на дистанційному курсі  Prometheus   «Медіаграмотність для освітян».

- участь у вебінарі на тему: «Онлвйн-тести як інструмент перевірки знань в умовах дистанційного  та стаціонарного навчанню Як зробити своїми тестами надсучасними»;

- участь у вебінарі на тему «З чого розпочати дистанційне навчання. Найпростіші онлайн-сервіси та покрокова інструкція»;

- участь у вебінарі на тему: «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину»;

- участь у вебінарі на тему: «Використання сервісу Edmodo під час дистанційного навчання»;

- участь у вебінарі на тему: «Використання сервісу ZOOM для проведення дистанційних занять»

- участь у вебінарі на тему: !Використання можливостей «На урок» для дистанційного навчання».

 

Викладач Карпенко О.В. :

- участь у вебінарі на тему: Створення інтерактивних робочих аркушів на платформі Wizer.me  та Classkscr (організатор «Всеосвіта»);

- участь у вебінарі на тему: Форми та методи подання матеріалу в умовах дистанційного навчання (організатор «Всеосвіта»).;

- участь у  вебінарі на тему: Використання онлайн-тестів для організації дистанційного навчання в умовах карантину(організатор «Всеосвіта»).

У Центрі протягом звітного періоду проводилось анкетування слухачів в день проведення державної кваліфікаційної атестації з метою вивчення якості навчального процесу та рівня задоволення слухачів різними аспектами процесу навчання. За 2020 рік були охоплені анкетуванням 368 слухачів, із них 346 (94 %) відмітили, що в закладі в повній мірі створені умови для проведення теоретичних та практичних занять. Повністю задоволені якістю професійного навчання 301 (82%) слухачів, скоріше «так» ніж «ні» - 65 (17,6%) слухачів, зовсім не задоволений -2 (0,4%). Всі слухачі задоволені матеріально-технічним забезпеченням учбового процесу та матеріально-технічною базою, позитивною атмосферою в Центрі, що складає 100%.

Побажання щодо покращення організації освітнього процесу в основному носять побутовий характер, наприклад, побажання відкрити їдальню або буфет (90% респондентів);

-  за професією «Адміністратор», «Оператор з обробки інформації та

   програмного забезпечення» - додати предмет «Англійська мова»

-  за професією «Кравець» організувати виробничу практику на базі  навчально-виробничих майстерень Центру;

- за професією «Швачка» збільшити термін навчання;

- за результатами навчальних досягнень присвоювати вищі розряди за професіями;

- інформувати слухачів про базові підприємства для проходження виробничої практики з загальною характеристикою підприємств та   матеріально-технічної бази;

- включити до тем навчальної програми за професією «Оператор верстатів з ПК» теми з програмування.

 

4.1 Надання платних освітніх послуг.

За 2020 рік навчання за кошти фізичних та юридичних осіб пройшли 882 особи, з них: 38 осіб пройшли підготовку, перепідготовку та підвищенням кваліфікації за робітничими професіями, на курсах цільового призначення навчалися 844 особи.

Навчання за кошти юридичних та фізичних осіб здійснювалось під замовлення таких роботодавців:

– ТОВ «АВВ-100» (навчання за професією «Оператор верстатів з програмним керуванням»).

– ТОВ «ССК ТМ» (навчання за професією «Оператор верстатів з програмним керуванням»).

– Відокремлений підрозділ «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом» (навчання за професією «Верстатник широкого профілю»).

– Харківське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (навчання за професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»).

Серед найбільш поширених напрямів курсів цільового призначення наступні:

– ТОВ «Теплодом» (напрям «Монтаж (проектування) та обслуговування устаткування сонячних енергетичних станцій»);

– «Автоматизація офісної роботи. Рівень І» (кількість осіб,  які пройшли підвищення кваліфікації – 257). Організація таких курсів під замовлення комунальних підприємства (лікарень) надала змогу отримати базові навички роботи на ПК з врахуванням вимог виробництва та реалізувати медичну реформу на місцях.

Спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ були реалізовані проекти:

– «Набуття наскрізних компетентностей, необхідних для виконання основних робочих функцій з професії «Швачка». В рамках проекту було організовано навчання для 17 осіб.

– «Набуття наскрізних компетентностей, необхідних для виконання основних робочих функцій з професії «Кухар» для 11 осіб.

– «Плодоовочівник. Використання інновацій з крапельного зрошення землі» для 34 осіб.

– «SMM (менеджер соціальних мереж)» для 30 осіб.

– «Тренінгові заняття з основ підприємницької діяльності» для 85 осіб.

– «Бухгалтерський облік для фізичних осіб-підприємців» –  30 осіб з числа працівники районних державних адміністрацій, апаратів районних рад, установ культури, освіти, медицини.

За підтримки Громадської організації «Фонд «Професійний розвиток Харкова» було проведено навчання за напрямом «SMM (менеджер соціальних мереж)» для 30 осіб.

В рамках Гранту «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та молоді» було реалізовано проект «Дистанційні ІТ-курси. Курси підвищення кваліфікації за напрямом «Тестувальник програмного забезпечення» були організовані для 20 мешканок периферії Харківщини.

Спільно з Громадською спілкою «Всеукраїнська ліга організацій осіб з інвалідністю по зору «Сучасний погляд»» пройшли курси підвищення кваліфікації за напрямом «Успішні фахівці-масажисти, реалізація права на працю шляхом започаткування власної справи» для 30 осіб з інвалідністю.

Разом з тим реалізовано курси підвищення кваліфікації за напрямом «Професійний супровід проектів термомодернізації будинків» для 17 проектних менеджерів, які займатимуться  реалізацією програми «Енергодім» для ОСББ.

На замовлення Харківського обласного центру зайнятості пройшли курси підвищення кваліфікації для фахівців центрів зайнятості Харківського регіону за напрямами:

-  «Профіль компетенцій кар’єрних радників та реєстраторів» для 150 осіб;

- «Оволодіння комунікативними технологіями ділового спілкування з роботодавцями» для 150 осіб.

 1. Якісний склад педагогічних працівників

На 01.01.2021 року Центр укомплектований керівним складом та педагогічними працівниками на 72,2 % від штатного розпису. Освітній процес забезпечують директор, 4 заступники директора, 2 старших майстри, 29 майстрів виробничого навчання, 15 викладачів, 6 методистів, 1 практичний психолог. Всього чисельність педагогічних працівників у 2021 році складала 58 осіб.

Фахова та базова освіта кожного педпрацівника відповідає вимогам, педагогічне навантаження викладачів коливається у межах від 720 до 1080 годин, на умовах погодинної оплати праці – до 480 годин, у керівників – від  120 до 240 годин.

Посадові інструкції відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик.

Усі викладачі мають відповідну базову та фахову освіту, а саме: 6 викладачів мають вищу категорію, 4 викладача мають педагогічне звання «викладач-методист»; 20 – «спеціалісти першої та другої категорії». 23 із 29 майстрів виробничого навчання  мають другий ступінь вищої освіти (магістерський),  76% педагогічних працівників мають педагогічний стаж понад 5 років.

Адміністрацією Центру створено умови для стажування, підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом проходження курсів, участі у семінарах, інтернет-конференціях, вебінарах тощо. Курси підвищення кваліфікації педагогічні працівники проходять в Українській інженерно-педагогічній академії, один раз на п’ять років, на кафедрі педагогіки та методики професійного навчання. У 2021 році підвищили кваліфікацію 13,8 % від загальної кількості педпрацівників Центру.

Кількісний та якісний склад штатних педагогічних працівників, рівень кваліфікації відповідно до займаної посади зазначено в таблиці 4.

Для підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників в Центрі проводиться атестація відповідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (зі змінами). Для проведення атестації на початку кожного навчального року створюється атестаційна комісія, крім того, складаються та затверджуються списки педагогічних працівників, які підлягають атестації в поточному році, а також бажаючих пройти позачергову атестацію. На засіданнях педагогічної ради, методичних комісій педпрацівники, що атестуються, звітують перед колективом про досягнення у роботі. Результати роботи атестаційної комісії обговорюються на педагогічній раді.

У звітному періоді 8 педагогічних працівників центру пройшли атестацію, яка була спрямована на оцінювання діяльності педагогічних працівників та визначення відповідності педагогічних працівників займаним посадам, рівню кваліфікації тощо.

За результатами атестації підвищили раніше встановлені тарифні розряди та раніше присвоєні кваліфікаційні категорії 8 педагогічних працівників. Із них 2 майстрам виробничого навчання був встановлений 12 тарифний розряд, 1 майстру в/н був встановлений 13 тарифний розряд, 2 викладачам (за суміщенням) присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії», 1 викладачу (за суміщенням) –  «спеціаліст ІІ категорії», 1 викладачу – «спеціаліст ІІ категорії»

1 майстер виробничого навчання підтвердив раніше встановлений 12 тарифний розряд. 

Результати проведення атестації педагогічних працівників зазначено в таблиці 5.

 1. Організація роботи з роботодавцями

З метою об'єднання зусиль роботодавців і ЦЕНТР у забезпеченні ринку праці висококваліфікованими робітничими кадрами та сприяння працевлаштуванню випускників у 2020 році продовжила свою роботу Координаційна рада роботодавців Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Згідно з планом роботи Координаційної ради роботодавців Центру на 2020 рік було проведено 2 засідання.

Основні питання, які розглядалися на засіданнях Координаційної ради:

 • прогнозування потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках відповідної кваліфікації;
 • організація та проходження на базі підприємств підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників центру;
 • сприяння проходженню виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах, організаціях та працевлаштуванню слухачів;
 • здійснення моніторингу якості підготовки кваліфікованих робітників.

У Центрі створені та діють дорадчі комітети (Ради роботодавців) за наступними сферами:

 • сфери послуг (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОСНОВ'ЯНКА»; Готель «МИР»; ПП КОМПАНІЯ МЗ);
 • сфери металообробки та будівництва (АТ «Турбоатом», ПАТ Харківський підшипниковий завод (ХАРП), ТОВ "НВО "ЮБІСІ-ПРОМО"; АТ «Трест Житлобуд-1», ТДВ «Житлобуд-2»).

Харківський ЦПТО ДСЗ співпрацював з такими  роботодавцями (проходження слухачами виробничої практики, працевлаштування, майстер-класи тощо):

 • Слюсар-ремонтник: ТОВ «Компласт»; ПАТ «Харківський машинобудівний завод «ПЛІНФА»; АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА»;
 • Верстатник широкого профілю: ТОВ "НВО "ЮБІСІ-ПРОМО";
 • Токар: Харківський машинобудівний завод "СВІТЛО ШАХТАРЯ"; ПАТ «Новий Стиль»; ТОВ «НВП»  «ПЛАСТАР»;ТОВ «ТІМ МЕТАЛ»; ТОВ "АВВ-100"; ПАТ «Харківський машинобудівний завод «ПЛІНФА»; ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН»; ДП «Ізюмський Приладобудівний завод»; ТОВ «Слобожанська промислова компанія»; ДП «ХПЗ   ім. Т.Г.Шевченка»; ТОВ "НВО "ЮБІСІ-ПРОМО"; АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА»; ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»; СВК «Солоненське»;
 • Фрезерувальник: ПАТ "ХАРП"; ТОВ "НВО "ЮБІСІ-ПРОМО"
 • Оператор верстатів з програмним керуванням: ТОВ «ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ»; ПАТ Харківський підшипниковий завод (ХАРП); ТОВ "ССК ТМ"; ТОВ "НВО "ЮБІСІ-ПРОМО", ТОВ "Імперія Металів", ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ МЕТАЛУ"; ТОВ "Укртехніка"; ТОВ "ВІДІЕЛЕКТРОНІКС"; Харківський машинобудівний завод "СВІТЛО ШАХТАРЯ", ТОВ "Роніка"; ТОВ "АВВ-100"; ТОВ "Фабріка Ферраріа; ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН»; ПАТ «Харківський машинобудівний завод «ПЛІНФА»; ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО» ІНТРАМЕДСЕРВИС»; ТОВ «Укпостач»
 • Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням: ТОВ "Фабріка Ферраріа; ПАТ Харківський підшипниковий завод (ХАРП ); ТОВ "АВВ-100"; ТОВ «МАШГІДРОПРИВОД»; ТОВ «ІСОМ»; ТОВ "НВО "ЮБІСІ-ПРОМО"; ТОВ «НВФ «Ротормаш»; ПрАТ «МАНОМЕТР-ХАРКІВ»; ТОВ «НВЦ ЄТМ»; ООО «ЗАВОД НГО»";
 • Кухар: ПАБ «Стена», ТОВ «ПБФ «Навруз», ПП «Интерпоиск»; КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 382 «Джерельце»; ФОП Балюк Костянтин Олександрович; Липковатівський аграрний коледж; Фізична особа-підприємець Валентинов Станіслав Валентинович; Комунальний заклад «Прудянський (ясла-садок) комбінованого типу «Ялинка» Прудянської селищної ради Дергачівського району Харківської області»; ФОП Гінчук Віра Сергіївна; ФОП Третякова Галина Олександрівн; КЗ "ХСШ №7"ХОР; ПП КОМПАНІЯ МЗ;
 • В’язальник трикотажних виробів та полотна: ФОП «Теркурій-Схід», ФОП Кіслов А.В.;
 • Кравець: ФОП Коваль Олена Леонідівна; ФОП Бурлачка; ФОП Кутін Павло Петрович; ФОП Татарченко Неля Миколаївна; ФОП Богданов Олег Борисович; ФОП Бойко Лариса Вікторівна; ХУВП №2 «УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ»; ФОП Шаповал Олег Олексійович; ФОП Дорош Любов Вікторівна;
 • Швачка: ФОП Бурлачка Ірина Григорівна; ФОП Харченко Світлана Василівна; ТОВ «ВКП РОБОЧИЙ ОДЯГ»; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АТЕЛЬЄ ТУРНЮР"; ХУВП №2 УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ»; ФОП Кутін Павло Петрович; ФОП Трофіменко Тетяна Олексіївна; ТОВ «КУП'ЯНСЬК-СЕРВІС»; ФОП Чернобай Олександр Васильович; ФОП Приходько Оксана Віталіївна; ФОП Стєніна Ольга Іванівна; ФОП Бойко Лариса Вікторівна; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОСНОВ'ЯНКА»; ФОП Волошина Ірина Володимирівна»;
 • Манікюрник: ФОП Івченко Світлана Євгеніївна; ФОП Карєлова Інна Олександрівна; ФОП Ковалевська Наталія Ігорівна; ФОП Карнаух Олена Вікторівна; ФОП Казарян Ліана Арамаїсівна; ФОП Гусейнов Гусейн Афладдін-огли;
 • Педикюрник : ФОП Карабейникова Олена Володимирівна; ФОП Гусейнов Гусейн Афладдін-огли; ФОП Бабаєва Лариса Вікторівна; ФОП Кравченко Анна Василівна; ФОП Радін Вячеслав Васильович; ФОП Малофієнко Ольга Олексіївна; ФОП Бородін Віктор Миколайович;
 • Манікюрник; педикюрник: ФОП Карабейникова Олена Володимирівна; ФОП Гусейнов Гусейн Афладдін-огли; ФОП Бабаєва Лариса Вікторівна; ФОП Кравченко Анна Василівна; ФОП Радін Вячеслав Васильович; ФОП Малофієнко Ольга Олексіївна; ФОП Бородін Віктор Миколайович; ФОП Івченко Світлана Євгеніївна; ФОП Карєлова Інна Олександрівна; ФОП Ковалевська Наталія Ігорівна; ФОП Карнаух Олена Вікторівна; ФОП Казарян Ліана Арамаїсівна;
 • Перукар (перукар-модельєр) : ФОП Івченко Світлана Євгеніївна; ТОВ «Салон краси Катталє Я»; ФОП Сертакова Олена Василівна; ФОП Міщенко Наталія Миколаївна; ФОП Єндовицька Лариса Юріївна; ФОП Карпенко Ніна Степанівна; ФОП Коцарєва Олена Вікторівна; ФОП Цюпка Зоя Петрівна; ФОП Ломоносова Наталія Вікторівн; ФОП Яковенко Олександр Сергійович; ФОП Нікітіна Тетяна Олексіївна; ФОП Семенов Віктор Анатолійович; Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради; ФОП Куценко Інна Вікторівна; ФОП Клименко Марина Юріївна;
 • Косметик: ФОП Гірмаш Тетяна Олександрівна; ФОП Качанова Оксана Миколаївна; ФОП Непран Оксана Юріївна; ФОП Жуковька Ганна Юріївна; ФОП Конівець Галина Василівна; ФОП Мацик Лариса Пилипівна; ФОП Нагорна Світлана Анатоліївна; ФОП Батвинова Тамара Михайлівна; ФОП Шульга Юлія Олександрівна; ФОП Роменська Анастасія Олександрівна;
 • Покоївка: ПАТ «Готель «Мир»»; Готель «Харків Палас»; Міні готель Навруз; Готель «12»; Готель «Артуа»; Готель «Кірофф»; Готель «Харківтурист»; Готель «Берлога»;
 • Адміністратор: ФОП Макушинський Андрій Євстафійович (Хостел «Фортеця»); ТОВ «ПАНСІОНАТ БАЗА ЗЕЛЕНОГО СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ ЕКОКУРОРТ «НАБЕРЕЖНИЙ»; ФОП Підан Сергій Миколайович  (Медичний центр  «Ваш доктор»); ТОВ “ДЕЯ БУКІНГ”; Готель «Дванадцять»; ФОП Авдеєнко Владислав Юрійович (спортивний клуб «Темп»); ФОП Славіна Ірина Олександрівна (готель «Тєрємок»); ПП КОМПАНІЯ МЗ (магазин Мак Маркет); Приватне підприємство "ИНТЕРПОИСК" (міні-отель «Навруз); ФОП Семененко Марина Леонідівна (Косметологічний центр «Beauty Med»); ФОП Дорошенко Сергій Михайлович; ФОП Васенін Сергій Анатолійович (кафе «Багдад»); ФОП Харасик Жанна Олександрівна; Приватна фірма «А-ТЕТ»; ПАТ Харківський підшипниковий завод (ХАРП); Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» Харківського національного медичного університету; ФОП Янченко Лариса Анатоліївна (Спортивний клуб «Територія Fitness»); ФОП Волошин Володимир Анатолійович; ФОП Кіндякова Катерина Станіславівна;
 • Касир торговельного залу: ПП КОМПАНІЯ МЗ (магазин Мак Маркет); ФОП Куценко; ФОП Марченко Віталій Михайлови;
 • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення: Харківський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики; ТОВ «МІЙДІМ – 1010»; Благодійна організація «Благодійний фонд «Музей програмного забезпечення та комп'ютерів»;
 • Лицювальник-плиточник: ТОВ «ЖИЛДОРСТРОЙ»; ТОВ «СОЛТІСТ»; ПАТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (підрозділ № 21); ФОП Бабенко Павло Олексійович; ТОВ «ГОРІНВЕСТСТРОЙ»;
 • Маляр: Фермерське господарство «Альфа»; ФОП Чумаченко Олексій Анатолійович; Фермерське господарство «Жезняк»; ТОВ «ГОРІНВЕСТСТРОЙ»; Товариство з додатковою відповідальністю «Житлобуд-2»; ТОВ «Горстройсервіс»; ТОВ «Сількомунсервіс»; ПАТ «Харківський машинобудівний завод ПЛІНФА»; ТОВ Лисичанська інженерно-будівельна компанія; КП Балаклійської Районної ради «Балаклійський житлокомунсервіс»;
 • Штукатур: ТОВ «ГОРІНВЕСТСТРОЙ»; ФОП Сахно С.Ю.; ФОП Коваль О.С.; ТОВ «Горстройсервіс»; Фермерське господарство «Альфа»; ОСББ «Вовчанськжитлосервіс»;
 • Муляр: ПАП Трест Житлобуд-1; ПП «Жорняк В.М.»; ПП Міронцев К.В.; ФОП Варченко Юрій Павлович; ФОП Чумаченко Олексій Анатолійович; ТОВ «ПРОМЕНЕРГОБУД»; ОСББ «ВОВЧАНСЬКЖИТЛО-СЕРВІС»; АТ «Трест Житлобуд-1»;
 • Монтажник гіпсокартонних конструкцій: ПП «Фасад-Сервіс», АТ трест «Житлобуд-1», ТДВ «Житлобуд-2»; ТОВ «АВОДА ТОВА»;
 • Електрозварник ручного зварювання : ДП «ЗАВОД ЕЛЕКТРОВАЖМАШ»; ТОВ «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 1»; ТОВ «ВЕЛМАШ-УКРАЇНА»; КП «Куп’янський Водоканал»; ТОВ «Теплодом.нет.юа»; ТОВ «СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 1»; ФОП Канівець Олександр Миколайович; ТОВ «АВВ-100»;
 • Виноградар: Фермерське господарство «Жезняк», Фермерське господарство «Альфа»;
 • Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва: Фермерське господарство «Георгос», Фермерське господарство «Світанок», Сільськогосподарський виробничий кооператив «Україна»; Селянське (фермерське) господарство «Промінь»; Фермерске господарство «НАТАЛКА+»; Публічне акціонерне товариство «Сад»; ТОВ «Сантагро»; Сільськогосподарське ТОВ «Сівелір – Агро»; Фермерске господарство «Бригадир»»;
 • Плодоовочівник: Садівниче товариство «Асоль»; ТОВ «Красноградська овочева фабрика»; ФОП Островерх Валентина Федорівна; ТОВ Відродження+1881; Липковатівський аграрний коледж.

У звітному році продовжувалась робота по залученню нових підприємств для проходження слухачами виробничого навчання, виробничої практики та їх подальшого працевлаштування.

Серед основних напрямів співпраці з роботодавцями у звітному періоді можна виділити наступні:

 • залучення виробничого обладнання, технологій провідних підприємств регіону для організації навчального процесу;
 • організація виробничої практики на підприємствах з метою подальшого працевлаштування випускників;
 • впровадження системи стажування викладачів ЦЕНТР на провідних підприємствах регіону;
 • урахування вимог роботодавців при розробці робочих навчальних планів та програм під замовлення роботодавців;
 • залучення коштів роботодавців для підготовки працівників;
 • забезпечення участі роботодавців у державній кваліфікаційній атестації;
 • залучення провідних роботодавців до проведення майстер-класів на базі ЦЕНТР.

 

 1. Організація співпраці з об’єднаними територіальними громадами

З метою поглибленого вивчення перспектив розвитку регіонального ринку праці, створення нових робочих місць (постійних та тимчасових), у тому числі за рахунок реалізації державних цільових програм, місцевих програм, інфраструктурних та інвестиційних проектів, підтримки підприємницьких ініціатив, проведення профілактичних заходів з попередження та подолання безробіття в об’єднаних територіальних громадах (далі – ОТГ) та налагодження продуктивної співпраці Харківського ЦПТО ДСЗ з ОТГ, були організовані та проведені наступні заходи:

 • проведені виїзні масові профорієнтаційні заходи для учнівської молоді, на яких презентували Центр, професії та послуги закладу освіти. Презентували вироби слухачів за професіями: «Швачка», «Кравець», «В’язальник трикотажних виробів та полотна», професіями будівельної сфери. Продемонстрували майстер-класи за професіями: «Манікюрник», «Перукар-модельєр», «В’язальник трикотажних виробів та полотна», «Маляр», «Штукатур», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій та полотна », «Слюсар-ремонтник». Такі  заходи пройшли для учнівської молоді м.Вовчанськ (282 особи), м. Ізюм (422 особи), м. Куп¢янськ (405 осіб) м. Балаклея  (311 осіб), м. Лозова (487 осіб);
 • на замовлення Малинівської, Чкалівської ОТГ на базі центру організовано та проведено профорієнтаційний захід для учнівської молоді «Професіографічна екскурсія з елементами професійних проб», в якому прийняли участь 60  учнів – мешканців громади.

Продовжувалась робота  щодо надання інформаційно-консультаційних послуг, профорієнтаційних та  послуг з організації професійного навчання у 2020 році. Так для безробітних  було  проведено  10 заходів  по презентації робітничих професій Центру з використанням професійних проб та організацією майстер-класів. (402 особи).

 

 1. Створення та удосконалення існуючої матеріально-технічної бази у 2020 році

Для забезпечення навчально-виробничого процесу з професій у Центрі обладнано 30 навчально-виробничих майстерень, 36 навчальних кабінетів, 6 лабораторій. Оснащення кабінетів і навчальних майстерень відповідає вимогам СП(ПТ)О з конкретних робітничих професій. Будівлі, споруди, навчальні приміщення відповідають санітарно-технічним нормам і вимогам. 

Площа в начальних кабінетах на одного слухача складає 2,0 – 2,5 м2; в навчально-виробничих майстернях – 4,0-4,5 м2; в майстерні з обробки інформації та програмного забезпечення – 6,0 м2.

Протягом звітного періоду створено 5 кабінетів, 3 навчальних майстерень, 2 лабораторії. Придбано обладнання предметів довгострокового користування з професій: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподар-ського) виробництва, 6111 Плодоовочівник.

Порівняльний аналіз щодо відповідності існуючої матеріально-технічної бази вимогам державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій надано в таблиці 6.

Інформація про створення та удосконалення матеріально-технічної бази (придбання обладнання, інструментів, інвентарю, облаштування навчальних кабінетів, навчально-виробничий майстерень) надано в таблиці 7.

 1. Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо діяльності центру у 2020 році.

Інформування громадськості здійснюється через веб-сайт Центру, веб-портал Харківського обласного центру зайнятості, через Харківську обласну державну телерадіокомпанію та соціальну мережу «Фейсбук», на яких висвітлювались всі аспекти діяльності центру.

Протягом 2020 року проводилась популяризація робітничих професій та послуг Центру шляхом проведення масових та групових профорієнтаційних заходів. В  рамках реалізації Концепції  державної системи професійної орієнтації проводились  заходи професійного спрямування з метою сприяння професійному  самовизначенню, формуванню відповідального ставлення молоді до власного професійного вибору, існуючого попиту на ринку праці, популяризації робітничих професій та послуг Центру.

В рамках проведення профорієнтаційних заходів, залучались соціальні партнери: роботодавці, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представники райдержадміністрацій та міськвиконкомів, служби у справах дітей районних державних адміністрацій, Харківський обласний Фонд інвалідів, громадські організації та благодійні фонди, волонтерські ініціативи, які опікуються питаннями сприяння працевлаштуванню соціально - вразливих верств населення. За 3 місяці 2020р.(до оголошення карантину) було проведено 18 заходів за участю понад 2000  осіб. Профорієнтаційна та інформаційна робота проводилась для різних груп населення, а саме:

Безробітних: професіографічні екскурсії з презентацією матеріально-технічної бази та можливостей Центру – 10 (402 особи)

Учнівської молоді: спеціалісти Центру прийняли участь у 5 виїзних заходах «Ярмарок можливостей» для учнівської молоді районів Харківської області, охоплено близько 2000 учнів.  

Дітей із СЖО та багатодітних сімей : ознайомлення з робітничими професіями, проходження майстер-класів, професійних проб для дітей, якими опікується «Благодійний фонд «Майбутність та надія», Благодійна організація «АММА». Проведено 1 захід, охоплено близько 60 осіб; презентували професію «Кухар» шляхом проведення майстер-класу «Випікання млинців» під час святкування Масляної для 80 80 осіб.

Студентів профільних напрямків: професіографічна екскурсія з елементами демонстрації технічних можливостей матеріальної бази з сучасних технологічних робіт на токарних верстатах Центру охоплено 38 осіб.

З метою підготовки слухачів до ефективного проходження практики  та працевлаштування, формування навичок взаємодії  в колективі практичним психологом центру проводяться семінари-тренінги «Виробнича практика як можливість працевлаштування», бесіди-діалоги «Формування позитивної мотивації до навчання», установчі заняття «Навчання – це стан, а не пауза» Семінари для слухачів професій сфери послуг: «Формування образу позитивного «Я», «Секрети професійного іміджу», «Етика характеру», «Мистецтво подобатись людям», «Навики ділового спілкування», «Техніка безконфліктного спілкування», «Щоденний етикет в індустрії краси».

У 2020 році оновлено та виготовлено рекламні буклети, які містять інформацію про існуючі та перспективні професії Центру.

Директор Харківського ЦПТО ДСЗ                         Р. Кір’янов

Роздрукувати