25-2-2021

СТАТУТ ЦЕНТРУ

  1. Загальні положення

 

1.1.  ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ (далі – Центр) є державним закладом професійної (професійно-технічної) освіти підпорядкованим Харківському обласному центру зайнятості (далі – Засновник) та належить до сфери управління Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Міністерства соціальної політики України.

Центр забезпечує реалізацію права зареєстрованих безробітних громадян на соціальні послуги у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, що передбачені Законами України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про зайнятість населення» з присвоєнням кваліфікації кваліфікованого робітника та видачею свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Центр здійснює професійну підготовку (професійно-технічне навчання), перепідготовку та підвищення кваліфікації (далі – освітню діяльність (професійне навчання) зареєстрованих безробітних, які спрямовані на здобуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці за робітничими професіями за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) для подальшого працевлаштування.

Підвищення кваліфікації безробітних за направленнями служби зайнятості здійснюється Центром на курсах цільового призначення, де надаються освітні послуги з метою вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виробництві, правила і вимоги їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо, без присвоєння рівня кваліфікації та без видачі документа про освіту державного зразка.

Повне найменування українською мовою:

ХАРКІВСЬКИЙ центр професійно-технічної

освіти державної служби зайнятості.

Скорочене найменування українською мовою:

ХАРКІВСЬКИЙ центр ПТО ДСЗ.

Повне найменування англійською мовою:

KHARKIV CENTER FOR THE VOCATIONAL AND

TECHNICAL TRAINING OF THE STATE EMPLOYMENT SERVICE.

Скорочене найменування англійською мовою:

KHARKIV CENTER VTTSES.

Організаційно-правова форма: державна організація (установа, заклад).

1.2  Відповідно до наказу Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України від 09.07.2008 № 72 «Про створення Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» та згідно із наказом Харківського обласного центру зайнятості               від 24.07.2008 № 284 «Про створення Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості»:

1) на базі цілісного майнового комплексу, ліквідованого Дергачівського  професійного аграрного ліцею, створено ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ;

2) засновником ХАРКІВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ є Харківський обласний центр зайнятості.

Центр утворено та зареєстровано в порядку, визначеному законодавством.

1.3.  Відповідно до рішення І сесії VII скликання Дергачівської міської ради Харківської області від 20 11.2015 № 3 «Про перейменування вулиць, провулків та в’їздів міста Дергачі» назва вулиці Артема перейменована на Наукова, тому місцезнаходження Центру:

Україна, 62303, Харківська область, Дергачівський район,

місто Дергачі, вулиця Наукова, 1.

Місцезнаходження інших об’єктів нерухомості Центру:

Україна, 61038, місто Харків, провулок Халтуріна, 3.

1.4.  Основним завданням Центру є забезпечення професійної освітньої діяльності зареєстрованих безробітних за робітничими професіями на замовлення роботодавця або для самозайнятості з метою провадження підприємницької діяльності та реалізації поточної і перспективної потреби ринку праці.

1.5.  Основними повноваженнями і напрямами діяльності Центру є:

1) організація освітнього процесу, вибір форм та методів здобуття освіти;

2) забезпечення якості здобуття освіти слухачів;

3) освітня, методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

4) розробка освітніх програм (навчальних планів) з професій на основі типових освітніх програм (типових навчальних планів), визначення регіонального компоненту змісту професійної (професійно-технічної) освіти, які затверджуються в установленому порядку;

5) розробка правил прийому слухачів до Центру на основі типових правил прийому;

6) формування разом з Засновником і Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) Міністерства соціальної політики України планів прийому слухачів на освітню діяльність (професійне навчання), зареєстрованих безробітних громадян, відповідно до потреб ринку праці та потреб громадян у професійній (професійно-технічній) освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

7) організація в межах ліцензованого обсягу Центру на договірних умовах освітньої діяльності (професійного навчання) працівників підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб;

8) організація проживання та побутового обслуговування слухачів;

9) атестація педагогічних працівників Центру;

10) організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників Центру, у тому числі їх стажування на підприємствах, в установах, організаціях;

11) організація виробничого навчання та виробничої практики слухачів на підприємствах, в установах, організаціях;

12) матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу;

13) визначення структури і штатного розпису з урахуванням кількості штатних одиниць за посадами, визначеними відповідно до законодавства за погодженням з Харківським обласним центром зайнятості;

14) формування прогнозної потреби у коштах на проектний рік для забезпечення реалізації професійного навчання безробітних в Центрі;

15) забезпечення здійснення заходів з охорони праці слухачів, працівників;

16) видача документів про освіту встановленого зразка;

17) проведення профорієнтаційної роботи, інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо діяльності Центру;

18) проведення в установленому порядку педагогічних експериментів;

19) співпраця та взаємодія з роботодавцями, соціальними партнерами, засобами масової інформації в сфері надання послуг з освітньої діяльності (професійного навчання) безробітних.

1.6.  Центр надає платні освітні та інші послуги, визначені Центром відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796, та пов’язані з його основною статутною діяльністю.

1.7.  Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, Порядком професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженим спільним наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013 № 318/655, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 червня 2013 р. за № 1029/23561, Положенням про професійно-технічний навчальний заклад державної служби зайнятості, затвердженим наказом Міністерства праці України від 02.08.1996 №  64, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13  березня 1996 р. за № 440/1465, Порядком надання робочих місць для проходження слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999р. №  992, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. за № 711/12585, Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженим спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 березня 1999 р. за № 124/3417, постановами правління Фонду, наказами Державної служби зайнятості (Центрального апарату), Засновника, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.8.  Статут Центру розроблено відповідно до вимог законодавчих і нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.7 розділу 1 цього Статуту та відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства і погоджено на загальних зборах колективу Центру.

1.9.  Державна служба зайнятості (Центральний апарат) Міністерства соціальної політики України, Засновник відповідно до повноважень, визначених актами законодавства України, здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства і Статуту та приймають відповідні рішення в разі їх порушень.

Трудовий розпорядок в Центрі визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими відповідно до законодавства, та затверджується в установленому порядку.

 

  1. Цивільна правоздатність

 

2.1.  Цивільні права та обов’язки Центру виникають з моменту його створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

2.2.  Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штамп, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

2.3.  Центр несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я  слухачів, працівників Центру під час освітнього процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачено законодавством.

2.4.  Центр може мати філії, відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні (навчальні господарства),соціально-культурні, спортивно-оздоровчі, інші підрозділи, що діють на підставі положень, які розробляються Центром та затверджуються керівництвом Центру за погодженням з Засновником та Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) Міністерства соціальної політики України.

2.5.  Центр здійснює освітню діяльність (професійне навчання), пов'язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії. Ліцензія на провадження освітньої діяльності закладів освіти видається на підставі виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187.

2.6.  Центр несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного йому майна згідно з законодавством. Центр не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, Міністерства соціальної політики України та Харківського обласного центру зайнятості.

2.7  Центр здійснює закупівлі, пов'язані з провадженням його діяльності, в установленому порядку відповідно до законодавства.

2.8.  З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, слухачів. Центр має право укладати договори, у тому числі із підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання.

 

  1. Освітній процес

 

3.1.  Освітній процес у Центрі – це система методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти та встановлених вимог.

Освітній процес у Центрі ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, слухачів, колективів підприємств, установ та організацій, може включати загальнопрофесійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку.

3.2.  Освітній процес у Центрі здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пунктах 1.7, 1.8 розділу 1 Статуту.

3.3.  Освітня діяльність (професійне навчання) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється за професіями, визначеними  Центром згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117, Національним класифікатором України ДК  003:2010 «Класифікатор  професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

3.4.  Зміст освітнього процесу та термін здобуття освіти в Центрі за конкретними професіями визначаються освітніми програмами (навчальними планами), які розроблені Центром спільно з підприємствами–замовниками робітничих кадрів на основі освітніх стандартів (навчальних планів), а також відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135.

Розроблені Центром освітні програми (навчальні плани) затверджуються у встановленому порядку.

3.5. Професійне (професійно-технічне) навчання в Центрі може здійснюватися за інституційною, індивідуальною, дуальною формами здобуття освіти з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Центр самостійно обирає форми та методи організації освітнього процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням положень загальної педагогіки, визначають засоби і методи освітньої діяльності та виховання слухачів.

3.6.  Прийом безробітних на здобуття освіти здійснюється згідно з правилами прийому, розробленими Центром на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29  травня 2013  р. за № 823/23355, та відповідно до договорів із юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу на освітню діяльність (професійне навчання).

3.7.  Навчальний процес у Центрі триває протягом усього календарного року, терміни здобуття знань, умінь, навичок за конкретними робітничими професіями зазначені у освітніх програмах (навчальних планах) розроблених Центром та затверджених в установленому порядку.

Для слухачів, а також під час організації професійно-технічного навчання, перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терміни, погоджені із замовниками робітничих кадрів.

3.8.  Навчальний час слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання освітніх програм (навчальних планів) професійної (професійно-технічної) освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

1) академічна година тривалістю 45 хвилин;

2) урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

3) навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

4) навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

5) навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

6) навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час слухачів у період проходження виробничої та передвипускної практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

3.9.  Освітня діяльність (професійне навчання) слухачів у Центрі може здійснюватись в навчальних групах або шляхом індивідуального навчання.

Для здійснення освітньої діяльності (професійного навчання) слухачі Центру комплектуються у навчальні групи теоретичної підготовки чисельністю від 7 до 30 осіб.

Навчальна група чисельністю від 24 до 30 осіб поділяється на дві підгрупи для проведення виробничого навчання та лабораторно-практичних занять.

Центр може за погодженням із замовником робітничих кадрів (підприємством, установою, організацією), за рахунок якого здійснюється  здобуття освіти встановлювати чисельність слухачів у навчальних групах, нижчу за нормативну.

3.10.  Для здійснення освітньої діяльності (професійного навчання) визначення навчальних досягнень слухачів Центру здійснюється за критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень слухачів у професійно-технічних навчальних закладах, які заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.

Відвідування занять в  Центрі слухачами  є обов’язковим.

3.11.  Перелік форм контролю знань, умінь і навичок слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються освітніми програмами ( навчальними планами).

3.12.  Здобуття освіти в Центрі завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 березня 1999 р. за № 124/3417, та Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 3 червня 1999 р. № 956.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються слухачі, які опанували повний курс і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток свідоцтва кваліфікованого робітника.

3.13.  Випускникам, які завершили навчання, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

3.14.  Особам, які не закінчили повного курсу здобуття освіти і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

3.15.  Випускникам Центру, які здобували освіту з професій, пов’язаних з роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з свідоцтвом про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації видається посвідчення про допуск до роботи на цих об’єктах.

3.16.  Методичне забезпечення освітнього процесу в Центрі здійснює методична служба, яка включає педагогічну раду, предметні, циклові, методичні комісії та інші об’єднання педагогічних працівників.

3.17.  Мовою освітнього процесу в Центрі є державна мова.

 

  1. Статус слухачів Центру

 

4.1. Слухачі Центру – це зареєстровані безробітні, зараховані на здобуття освіти за замовленням Засновника, інших центрів зайнятості, а також особи, направлені на навчання за рахунок підприємств, установ, організацій, або які навчаються за власні кошти.

4.2.  Права і обов'язки  слухачів Центру визначаються законодавством та цим Статутом.

4.3.  Слухачі Центру мають право на:

1) якісні освітні послуги, належні умови здобуття освіти за обраною професією;

2) справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

3) навчання професії за індивідуальною програмою;

4) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою (інфраструктурою) Центру;

5) участь у дослідно-експериментальній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

7) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, дослідно-експериментальної роботи, організації дозвілля, побуту тощо;

8) участь у об'єднаннях громадян;

9) безпечні і нешкідливі умови здобуття освіти та праці;

10) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність.

4.4.  Відволікання  слухачів Центру за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з освітнім процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

4.5.  Слухачі Центру зобов'язані:

1) виконувати вимоги освітніх програм (навчальних планів) і системи контролю знань, умінь, навичок, дотримуючись принципу академічної доброчесності та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

2)  поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм;

3) систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;

4) відвідувати заняття, відповідно до затвердженого розкладу;

5) додержуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру;

6) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, що регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

7) дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;

8) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, довкілля;

9) бережно ставитись до обладнання, засобів здобуття освіти, що використовуються в освітньому процесі.

4.6.  Збитки, навмисно заподіяні  слухачами Центру установі, організації, відшкодовуються ними особисто відповідно до законодавства.

4.7.  За невиконання обов'язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру, незадовільну успішність до слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з Центру.

Порядок застосування заходів впливу до слухачів Центру визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

4.8.  Слухач може бути відрахований з Центру за:

1) власним бажанням;

2) незадовільні успішність, поведінку;

3) невиконання вимог освітніх програм (навчальних планів);

4) порушення академічної доброчесності;

5) вироком суду, що набрав законної сили;

6) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Центру;

7) станом здоров'я.

4.9.  Перелік поважних причин дострокового припинення зареєстрованими безробітними професійного навчання в Центрі визначено Порядком професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013            № 318/655, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.06.2013 р.                    за № 1029/23561.

Слухач при відрахуванні з Центру може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

 

  1. Педагогічні працівники

 

5.1.  Перелік посад педагогічних працівників Центру, їх права, обов’язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України       від 5 серпня 1998 р. № 1240, та іншими нормативно-правовими актами.

5.2. Педагогічною діяльністю в Центрі займаються особи, які мають вищу або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості та фізичний стан яких дає змогу виконувати обов’язки педагогічного працівника. До педагогічних працівників відносяться працівники, визначені актами законодавства.

На посади педагогічних працівників Центру призначаються фахівці виробництва, сфери послуг, що мають відповідну професійну або вищу освіту за фахом.

Вимоги до педагогічних працівників Центру визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку.

5.3.  Для визначення відповідності педагогічного працівника Центру займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов’язкової атестації та порядок її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки України.

Рішення атестаційної комісії є підставою для  присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії, або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством.

5.4.  Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру директор у порядку, визначеному законодавством.

5.5.  Педагогічні працівники Центру мають право на:

1) належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів згідно із законодавством;

2) оплачувану відпустку згідно із законодавством;

3) матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення          відповідно до встановлених норм і пільг;

4) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою інфраструктурою Центру відповідно до його призначення;

5) розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

6) підвищення кваліфікації, перепідготовку;

7) доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

8) захист професійної честі та гідності;

9) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності Центру, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації Центру;

10) участь у роботі колегіальних органів управління Центром;

11) захист персональних даних тощо.

5.6.  Працівники Центру зобов’язані:

1) постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

2) виконувати освітню програму (навчальний план) для досягнення слухачами, передбачених нею результатів навчання, сприяти розвитку здібностей  слухачів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

3) дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання слухачами в освітньому процесі;

4) дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

5) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей;

6) формувати у слухачів усвідомлення необхідності додержуватися  Конституції та законів України, виховувати у  слухачів повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України;

7) сприяти зростанню престижу Центру;

8) дбайливо ставитись до майна Центру;

9) дотримуватись вимог охорони праці та виробничої санітарії;

з) додержуватись вимог Статуту та правил внутрішнього розпорядку, виконувати свої посадові обов’язки.

5.7.  Педагогічні працівники Центру несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.

 

  1. Загальне управління Центром

 

6.1.  Центр належить до сфери управління Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Міністерства соціальної політики України, Харківського обласного центру зайнятості відповідно до повноважень, визначених нормативно-правовими актами.

Центр забезпечує виконання законодавства, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6.2.  Безпосереднє управління Центром здійснює директор Центру, який призначається на посаду Харківським обласним центром зайнятості за результатами конкурсу, за погодженням з Державною службою зайнятості (Центральним апаратом), шляхом укладення з ним трудового договору(контракту) у відповідності до законодавства.

Трудовий договір (контракт) з директором Центру може бути розірваний на підставах, установлених законодавством.

При розірванні трудового договору (контракту) на підставах, встановлених у контракті, звільнення директора Центру провадиться згідно з Кодексом законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці директора Центру.

Спори між сторонами трудового договору (контракту) розглядаються у порядку, встановленому законодавством України.

6.3. Директор Центру:

1) організовує діяльність Центру, вирішує питання фінансово-господарської діяльності Центру;

2) діє від імені Центру;

3) у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності Центру;

4) призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки, формує педагогічний колектив;

5) визначає структуру і штатний розпис, в межах наявного фонду заробітної плати, за погодженням з Засновником;

6) забезпечує організацію освітнього процесу, функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та здійснення контролю за виконанням освітніх програм (навчальних планів);

7) забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

8) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання  слухачів використання і впровадження ними прогресивних форм і методів здобування освіти, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

9) видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників,  слухачів Центру та застосовує передбачені законодавством заходи впливу та стягнення;

10) встановлює премії, доплати, надбавки до посадових окладів і ставок заробітної плати та інші види матеріального заохочення працівникам Центру за конкретні результати праці;

11) забезпечує безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти, праці;

12) разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує  слухачів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту;

13) забезпечує збереження та ефективне використання за призначенням  закріпленого за Центром майна відповідно до законодавства;

14) сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Центру;

15) сприяє здоровому способу життя  слухачів та працівників Центру;

16) здійснює інші повноваження, що можуть делегувати органи управління у сфері зайнятості населення України.

Директор Центру щорічно звітує перед загальними зборами колективу Центру.

6.4. Основним колегіальним органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу Центру, які правомочні ухвалювати рішення в межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників. Загальні збори колективу Центру скликаються не менше одного разу на рік.

6.5. Загальні збори колективу Центру уповноважені:

1) погоджувати Статут Центру та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього;

2) брати участь у визначенні основних напрямів діяльності та розвитку Центру, підвищення якості й ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів на зміцнення матеріально-технічної бази Центру;

3) вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора Центру;

4) вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади директора Центру;

5) обговорювати правила внутрішнього розпорядку та вносити відповідні пропозиції;

6) обирати комісію з трудових спорів;

7) заслуховувати щорічний звіт директора Центру;

8) розглядати та укладати колективний договір.

6.6. Рішення загальних зборів колективу Центру вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення загальних зборів колективу Центру має дорадчий характер.

6.7. У Центрі можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.

6.8. Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення освітнього процесу, головою якої є директор Центру.

6.9. У Центрі забезпечується ведення діловодства в установленому порядку, здійснення звітності за результатами своєї діяльності, подання статистичної та інших передбачених відомостей у встановлені терміни.

Директор та головний бухгалтер Центру несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

 

  1. Фінансування та матеріально-технічна база

 

7.1.  Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення Центру визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», іншими нормативно-правовими актами.

Фінансування забезпечення освітньої діяльності (професійного навчання)  зареєстрованих безробітних за робітничими професіями та пов’язаних із цим витрат, у тому числі соціальний захист слухачів та педагогічних працівників Центру здійснюється за рахунок коштів Фонду, у межах обсягу кошторису видатків на рік, затверджених Харківським обласним центром зайнятості за погодженням із Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) Міністерства соціальної політики України.

Фінансування професійного навчання осіб з інвалідністю, які зареєстровані в установленому порядку у державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права на допомогу по безробіттю, здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, відповідно до Порядку проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р.                      № 1836.

7.2.  Центр користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством.

У Центрі заборонено розподіл отриманих Центром доходів (прибутків) або їх частини між засновником, працівниками (крім оплати їх праці, нарахування  єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та основних повноважень і напрямів діяльності Центру, визначених цим Статутом.

7.3.  Обсяги фінансування Центру за рахунок коштів Фонду не можуть зменшуватися за наявності інших джерел фінансування.

7.4.  Додаткові джерела фінансування визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими нормативно-правовими актами.

7.5.  Додатковими джерелами фінансування є:

1) кошти, одержані за професійну підготовку (професійно-технічне навчання), перепідготовку та підвищення кваліфікації з робітничих професій відповідно до укладених договорів з підприємствами, організаціями, установами, із працівниками інших підприємств, установ, організацій та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів;

2) плата за надання освітніх послуг на курсах цільового призначення та за індивідуальними освітніми програмами (навчальними планами) без видачі документа про освіту державного зразка;

3) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, господарств та надання інших послуг населенню;

4) доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання в установленому законодавством порядку;

5) дотації з місцевих бюджетів;

6) добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних Центром від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб

7) кошти, що отримані Центром за надання платних послуг, визначених Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796.

7.6.  Кошти, що надходять до Центру від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, спрямовуються на видатки згідно з кошторисом, затвердженим в установленому порядку.

7.7.  Невикористані в поточному році кошти Фонду та спеціальні кошти не можуть бути вилучені з рахунків Центру окрім випадків, передбачених законодавством.

7.8.  Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів Центр використовує навчально-матеріальну базу та земельну ділянки відповідно до паспортів, технічної документації, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, актів на право постійного користування землею, інших правовстановлюючих документів.

З метою якісного виконання освітніх програм (навчальних планів) навчально-матеріальна база Центру включає навчальні кабінети і лабораторії, навчально-виробничі майстерні, дільниці, полігони обладнані відповідними засобами навчання  та необхідною навчальною технікою.

Приміщення і споруди  Центру обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

7.9.  Майно, у тому числі: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, гуртожиток, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інші об’єкти є об’єктами державної власності, що закріплюються за Центром на праві оперативного управління.

Джерелами формування майна Центру є капітальні вкладення, спрямовані на створення і відновлення основних фондів, що забезпечуються за рахунок фінансування Фондом, а також коштів, отриманих від надання Центром платних послуг.

Функції управління майном, яке закріплюється за Центром здійснює Міністерство соціальної політики України.

Майно та земельні ділянки, що закріплюються за Центром, не можуть бути предметом застави, а також не підлягають вилученню або передачі у власність, оренду юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства соціальної політики, крім передбачених законодавством випадків.

7.10.  Списання майна Центру здійснюється у спосіб, передбачений Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314.

7.11.  Центр несе відповідальність перед Міністерством соціальної політики України та Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) Міністерства соціальної політики України за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.

7.12.  Центр має право отримувати безкоштовно від суб'єктів господарювання техніку, обладнання, матеріали, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси, у порядку, визначеному законодавством.

 

  1. Міжнародне співробітництво

 

8.1.  Центр має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

8.2.  Центр має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок.

8.3.  Центр має право на державне сприяння міжнародному співробітництву, отримання відповідних валютних асигнувань, звільнення від оподаткування, сплати мита та митного збору за навчальне, виробниче обладнання та приладдя, що надходять для нього із-за кордону для навчальних і виробничих цілей.

8.4.  Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються Центром для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

 

  1. Порядок внесення змін до Статуту

 

9.1.  Зміни та доповнення до Статуту вносяться згідно із законодавством після обговорення на загальних зборах колективу.

9.2.  Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення його в новій редакції, що затверджується і погоджується в тому ж порядку, що і сам Статут.

 

  1. Порядок реорганізації та ліквідації Центру

 

10.1.  Рішення про реорганізацію або припинення юридичної особи Центру приймає Харківський обласний центр зайнятості за погодженням із Державною службою зайнятості (Центральним апаратом) Міністерства соціальної політики України. Реорганізація (ліквідація, злиття, поділ, приєднання або перетворення) Центру здійснюється згідно із законодавством.

10.2.  При реорганізації Центру вся сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступника (-ів).

10.3.  Ліквідація Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), яка утворюється у відповідності до законодавства. З моменту призначення комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) до неї переходять повноваження управлінню Центром.

10.4.  Ліквідація вважається завершеною, а Центр таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

 

 

10.5.  Під час ліквідації або реорганізації Центру вивільнюваним працівникам та особам, які здобувають освіту в ньому, гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства.

Роздрукувати