25-1-2021

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

І. Загальна частина

1.1 До Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (далі – Центр) приймаються на навчання громадяни України з числа зареєстрованих безробітних за направленням міських, районних, міськрайонних центрів зайнятості (філій), а також інші громадяни на підставі договорів, укладених з фізичними та юридичними особами.

1.2 На навчання можуть бути зараховані особи, які згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики за професією, мають повну або базову загальну середню освіту (далі – Слухачі).

1.3 Здобуття професійно-технічної освіти у Харківському центрі ПТО ДСЗ здійснюється у навчальних групах за денною формою навчання, при необхідності, за індивідуальною формою.

1.4 Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.5 Зарахування на навчання інвалідів здійснюється з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійного навчання проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

1.6 Витрати, пов'язані з професійним навчанням безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості, як таких, що шукають роботу і безробітні, компенсує державна служба зайнятості.

ІІ. Документи для зарахування

2.1. Для зарахування на навчання у Центрі претендент повинен мати наступний пакет документів:

 • направлення на навчання, видане спеціалістом центру зайнятості (для особи, яка має статус безробітного);
 • паспорт;
 • документ про освіту;
 • медичну довідку за формою 086-У;
 • медичну книжку (для слухачів, які направлені на професійне навчання за професіями: кухар, перукар (перукар-модельєр), манікюрник, педикюрник, адміністратор, покоївка, косметик, касир торгівельного залу, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів);
 • направлення на поселення в гуртожиток (у разі потреби), видане спеціалістом центру зайнятості;
 • медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом за визначеною формою (додаток 1 Положення про медичний огляд кандидатів у водії транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 №65/80 (для слухачів, які направлені на професійне навчання за професією: тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва);
 • фотокартку розміром 3,5*4,5 у кількості 4 шт. (для слухачів, які направлені на професійне навчання за професією: тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва);
 • маршрутний лист (у разі потреби).

2.2. Для зарахування на навчання у Центрі особам, які направлені на навчання за рахунок підприємств, установ, організацій та приватних осіб, необхідно мати наступний пакет документів:

 • заява особи;
 • укладений договір, в якому визначається порядок наданих послуг, розмір та терміни оплати за надану послугу, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України «Про затвердження поряду надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» від 23.07.2010 року за №736/902/758;
 • паспорт;
 • документ про освіту.
 • медичну довідку за формою 086-У;
 • медичну книжку (для слухачів, які направлені на професійне навчання за професіями: кухар, перукар (перукар-модельєр), манікюрник, педикюрник, адміністратор, покоївка, косметик, касир торгівельного залу, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів);
 • медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом за визначеною формою (додаток 1 Положення про медичний огляд кандидатів у водії транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 №65/80 (для слухачів, які направлені на професійне навчання за професією: тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва);
 • фотокартку розміром 3,5*4,5 у кількості 4 шт. (для слухачів, які направлені на професійне навчання за професією: тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва).

ІІІ. Умови прийому

3.1. Прийом до Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (надалі – Центр) здійснюється в порядку, що затверджується директором Центру за відповідним погодженням з Харківським обласним центром зайнятості, згідно з Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року за №499, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 року за №823/23355.

3.2. Безробітні громадяни України, які направлені міськими, районними, міськрайонними та районними у містах центрами зайнятості (філіями), мають рівні права при вступі до Харківського центру ПТО ДСЗ. Якщо зареєстрований безробітний виявляє бажання пройти професійне навчання, центр зайнятості, за місцем реєстрації особи як безробітної, укладає з ним договір та видає йому направлення на професійне навчання до Центру.

3.3. Прийом на навчання громадян, які будуть навчатися за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється відповідно до заяв (листів-клопотань) та за результатами вхідного тестування за окремими напрямами навчання шляхом відбору;

3.4. Прийом осіб на навчання за такими видами підготовки як перепідготовка та підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну освіту)».

ІV. Зарахування

4.1. Слухачі зараховуються до Харківського центру професійно-технічної освіти без вступних випробувань.

4.2. Зарахування на навчання Слухачів з числа зареєстрованих безробітних, за направленнями територіальних центрів зайнятості, а також Слухачів, які навчаються за кошти юридичних або фізичних осіб, за програмами професійного навчання, оформляється наказом директора Центру.

4.3. Зарахування на навчання Слухачів здійснюється за умови наявності переліку усіх необхідних документів, визначених у розділі Ш.

4.4. У разі відсутності у особи з числа зареєстрованих безробітних усіх необхідних документів, визначених у розділі ІІ, Центр письмово повідомляє про це територіальний центр зайнятості, який видав направлення на навчання та повертає саме направлення.

4.4. Прибуття на навчання до Центру здійснюється в день початку занять, але не пізніше 12-ї години. Для осіб, що направляються на навчання з інших регіонів, термін прибуття до Центру встановлюється з урахуванням часу, який необхідний на проїзд до місця навчання.

4.5. Центр не пізніше ніж через 5 днів з дати зарахування особи з числа зареєстрованих безробітних на навчання надає територіальному центру зайнятості, що направив на навчання, підтвердження про прийом безробітного на навчання: відривний корінець направлення та копію наказу про зарахування Слухача на навчання; обласному центру зайнятості, з яким укладено договір, – копію наказу про зарахування Слухача на навчання.

V. Прикінцеві положення

5.1. У разі припинення професійного навчання без поважних причин, безробітні громадяни України, які навчалися за направленнями міських, районних та міськрайонних у містах центрів зайнятості, повинні відшкодувати, згідно з чинним законодавством, державній службі зайнятості всі витрати на його навчання.

5.2. У разі пропусків Слухачами занять більше трьох годин протягом дня без поважних причин, інших порушень навчальної дисципліни і систематичної неуспішності з ряду предметів навчальної програми Центр письмово повідомляє про це територіальний орган служби зайнятості і вирішує з нею питання щодо їх відрахування.

5.3. Подання претендентом на навчання недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про його зарахування.

5.4. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється Харківським обласним центром зайнятості.

Роздрукувати