24-11-2017

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

1. До Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості приймаються на навчання безробітні громадяни України за направленнями міських, районних та міськрайонних у містах центрів зайнятості, а також особи, направлені на навчання за рахунок підприємств, установ, організацій та приватні особи, які уклали договір на навчання за власний рахунок, що мають повну чи базову загальну середню освіту або освіту достатню для оволодіння робітничими професіями (надалі - Слухачі).

2. Прийом до Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (надалі - Центр)  здійснюється в порядку, що затверджується директором Центру за відповідним погодженням з Харківським обласним центром зайнятості, згідно з Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України  від 14.05.2013 року за №499зареєстрованими   в   Міністерстві   юстиції   України 29.05.2013 року за №823/23355.

3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (далі – професійне навчання) відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, при зарахуванні до Центру користуються рівними правами з громадянами України. Права інших іноземців на здобуття професійного навчання регулюються чинним законодавством.

Обмеження допускаються за медичними та віковими, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Зарахування на навчання інвалідів здійснюється з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійного навчання проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

Професійне навчання у Центрі здійснюється за денною формою навчання.

У разі виявлення бажання зареєстрованим безробітним пройти професійне навчання, територіальний орган за місцем реєстрації особи як безробітної укладає з нею договір та видає йому направлення на професійне навчання до Центру.

Безробітний зараховується до Центру на підставі направлення на професійне навчання.

При зарахуванні на навчання у Центрі безробітний повинен мати наступний пакет документів:

- направлення на навчання, видане спеціалістом центру зайнятості;

- направлення на поселення в гуртожиток (у разі потреби), видане спеціалістом центру зайнятості;

- маршрутний лист (у разі потреби);

- медичну довідку за формою 086-У;

- медичну книжку (відповідно до вимог СЕС) - для слухачів, які направлені на професійне навчання за професіями: кухар, перукар (перукар модельер), манікюрник, педикюрник, адміністратор, покоївка, косметик, касир торгівельного залу;

- паспорт;

- документ про освіту.

4.  Прибуття безробітного до Центру здійснюється в день початку занять, але не пізніше 12-ї години. Для осіб, що направляються на навчання з інших регіонів, термін прибуття до Центру встановлюється з урахуванням часу, який необхідний на проїзд до місця навчання.

Зарахування на навчання осіб з числа зареєстрованих безробітних, за направленнями територіальних центрів зайнятості, або осіб, які навчаються за кошти юридичних осіб чи власні кошти, за програмами професійного навчання (надалі - Слухачі), оформляється наказом директора Центру.

5. У перший день навчання зі Слухачами проводиться інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності, ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку Центру,  розкладом занять та терміном навчання.

Центр через 5 днів з початку навчального процесу направляє центру зайнятості, що направив на навчання, підтвердження про прийом безробітного на навчання, відривний корінець направлення та копію наказу про зарахування Слухача на навчання, а обласному центру зайнятості, з яким укладено договір, - копію наказу про зарахування Слухача на навчання.

Витрати, пов'язані з професійним навчанням безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості, як таких, що шукають роботу і безробітні, компенсує державна служба зайнятості.

Особи, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але за результатами поетапної атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.

У разі припинення професійного навчання без поважних причин, безробітні громадяни України, які навчалися за направленнями міських, районних та міськрайонних у містах центрів зайнятості, повинні відшкодувати, згідно з чинним законодавством, державній службі зайнятості всі витрати на його навчання.

У разі пропусків Слухачами занять більше трьох годин протягом дня без поважних причин, інших порушень навчальної дисципліни і систематичної неуспішності з ряду предметів навчальної програми Центр письмово повідомляє про це територіальний орган служби зайнятості і вирішує з нею питання щодо їх відрахування.

Підставою для зарахування осіб, які направлені на навчання за рахунок підприємств, установ, організацій та приватних осіб є заява особи та укладений договір між ними і Центром, в якому визначається порядок наданих послуг, розмір та терміни оплати за надану послугу, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" від 23.07.2010 року за №736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві України від 30.11.2010 року за № 1196/18491.

Центр освіти вносить запис до трудової книжки Слухача або видає довідку про час навчання на підставі наказів про зарахування на навчання та відрахування згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах в установах і організаціях, що затверджена в установленому порядку.

Роздрукувати