17-12-2017

Сучасна ділова українська мова /М. Зубков/.djvu

Харків: "Торсинг",2001. - 382 с. / ISBN 966-7661-78-4
ББК 74.25

Описание:
Посібник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання.
Правила в розділі «Орфографія» враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві.
Розділ «Усне ділове мовлення» включає основи культури мовлення, культури управління, види спілкування тощо.
Додатки містять: словничок відмінностей слововживання; скорочення слів і словосполучень за державним стандартом України; російсько-український словник типових мовних зворотів; понад 500 слів із літерою «і (загальні та власні назви); імена й імена по батькові, географічні власні назви.
Для викладачів середньої та вищої школи, учнів, студентів, а також
для всіх, хто прагне грамотно і правильно укладати сучасні ділові папери.
Содержание:
Передмова.
Вступ.
Роль і значення мови в суспільному житті.
Українська мова серед інших мов світу.
Функції мови.
Мовна норма.
Функціональні стилі сучасної української літературної мови.
Офіційно-діловий стиль.
Мова документів.
Загальні вимоги до укладання та оформлення.
Документ та його функції.
Критерії класифікації документів.
Вимоги до укладання та оформлення документів.
Оформлення сторінки.
Текст і його оформлення.
Скорочування слів і словосполучень.
Стандартизація ділового тексту.
Реквізити ділових паперів.
Дата.
Індекс.
Заголовок до тексту.
Адресат.
Ґриф затвердження.
Резолюція.
Віза.
Підпис.
Терміни та їх місце в діловому мовленні.
Професійна лексика.
Використання неологізмів та запозичень.
Документування в управлінській діяльності.
Організаційні документи.
Розпорядчі документи.
Накази.
Витяги з наказів.
Розпорядження.
Довідково-інформаційні документи.
Акти.
Відгуки.
Висновки.
Довідки.
Службові записки.
Запрошення (повідомлення).
Звіти.
Оголошення.
Плани.
Протоколи.
Витяг із протоколу.
Службові листи (офіційна кореспонденція).
Списки. Переліки.
Документи з кадрово-контрактових питань.
Автобіографії.
Резюме.
Заяви.
Характеристики.
Особисті офіційні документи.
Доручення.
Розписки.
Орфографія.
Літери Г, Ґ.
Позначення м'якості приголосних.
Уживання апострофа.
Подвоєння приголосних.
Подовження приголосних.
Спрощення приголосних.
Зміни приголосних при їх збігу.
Чергування приголосних.
Чергування голосних.
Позиційні евфонічні чергування.
Розрізнення и та і.
Правопис префіксів.
Правопис суфіксів.
Іменникові суфікси.
Прикметникові та дієприкметникові суфікси.
Дієслівні суфікси.
Складні випадки правопису слів іншомовного походження.
Правопис голосних.
Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження.
Передавання на письмі іншомовних власних назв.
Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв.
Морфологія і правопис.
Іменник.
Таблиця відмінкових закінчень іменників І відміни.
Таблиця відмінкових закінчень іменників чоловічого роду II відміни.
Закінчення іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини залежно від їх значення.
Давальний відмінок однини.
Орудний відмінок однини.
Кличний відмінок однини.
Таблиця відмінкових закінчень іменників середнього роду II відміни.
Таблиця відмінкових закінчень іменників НІ відміни.
Відмінювання іменників IV відміни.
Відмінювання множинних іменників.
Форми невідмінюваних іменників.
Особливості використання іменників у ділових паперах.
Прикметник.
Ступені порівняння якісних прикметників.
Творення відносних прикметників.
Творення і вживання присвійних прикметників.
Повні та короткі прикметники.
Відмінювання прикметників.
Особливості використання прикметників у ділових паперах.
Граматичні форми власних назв.
Українські прізвища, імена та імена по батькові.
Складні випадки написання та відмінювання українських прізвищ.
Правопис імен.
Особливості творення та відмінювання форм по батькові.
Географічні назви.
Особливості узгодження географічних та інших назв з означу вальним словом в офіційно-діловому мовленні.
Правопис складних слів.
Числівник.
Написання числівників і відчислівникових слів.
Відмінювання числівників.
Зв'язок числівника з іменником.
Особливості використання числівників у ділових паперах.
Займенник.
Відмінювання займенників.
Особливості використання займенників у ділових паперах.
Дієслово.
Перехідні й неперехідні дієслова.
Види дієслова.
Змінювання дієслів у теперішньому часі та майбутньому часі доконаного виду.
Творення форм майбутнього часу недоконаного виду.
Творення форм наказового способу.
Безособові дієслова.
Безособова предикативна форма на -но, -то.
Дієприкметник.
Творення і правопис дієприкметників.
Відмінювання і вживання дієприкметників.
Дієприслівник.
Особливості використання дієслівних форм у ділових паперах.
Труднощі перекладу процесових понять.
Дія.
Назва дії.
Наслідок дії.
Дійові властивості об'єктів і суб'єктів.
Прислівники (складні).
Прийменники (складні).
Чергування прийменників з, із, зі (зо).
Особливості використання прийменників у ділових паперах.
Сполучник.
Частки.
Класифікація часток за значенням.
Написання часток не, ні.
Словотворчі та модальні частки.
Графіка.
Написання великої літери.
Правила переносу.
Усне ділове мовлення.
Основи культури мовлення.
Культура усного ділового мовлення.
Види усного спілкування.
Ділова нарада.
Види нарад.
Усне публічне мовлення.
Види і жанри публічних виступів.
Підготовка тексту виступу.
Ділова бесіда.
Культура управління.
Телефонне ділове спілкування.
Ділове спілкування.
Синтаксисі усного й писемного ділового мовлення.
Додатки:
Відмінності слововживання іменників.
Відмінності слововживання прикметників.
Відмінності слововживання дієслівних форм.
Словничок скорочених слів та словосполучень.
Російсько-український словничок типових мовних зворотів.
Слова з літерою Ґ (загальні назви).
Антропонімії з літерою Ґ.
Словничок власних географічних назв.
Чоловічі імена та імена по батькові.
Жіночі імена.
Список використаної літератури.

Читати

Роздрукувати